DONA USA 150 SC CHAI NHỰA

  • CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ GIA DỤNG THÀNH PHẦN: Alpha-cypermethrin 120g/l + Beta-cypermethrin 30g/l

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.